Phụ lục số 01

DANH MỤC CÁC CHẤN THƯƠNG ÐỂ XÁC ÐỊNH LOẠI TAI NẠN LAO ÐỘNG NẶNG
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT  ngày 21 tháng 5 năm 2012)

DANH MỤC CÁC CHẤN THƯƠNG ÐỂ XÁC ÐỊNH LOẠI TAI NẠN LAO ÐỘNG NẶNG

MÃ SỐ

TÊN CHẤN THƯƠNG

01

Ðầu, mặt, cổ

011.

Các chấn thương sọ não hở hoặc kín;

012.

Dập não;

013.

Máu tụ trong sọ;

014.

Vỡ sọ;

015.

Bị lột da đầu;

016.

Tổn thương đồng tử mắt;

017.

Vỡ và dập các xương cuốn của sọ;

018.

Vỡ các xương hàm  mặt;

019.

Tổn thương phần mềm rộng ở mặt;

0110.

Bị thương vào cổ, tác hại đến thanh quản và thực quản.

   

02

Ngực, bụng

 

Tổn thương lồng ngực tác hại đến cơ quan bên trong;

 

Hội chứng chèn ép trung thất;

 

Dập lồng ngực hay lồng ngực bị ép nặng;

 

Gãy xương sườn;

 

Tổn thương phần mềm rộng ở bụng;

 

Bị thương và dập mạnh ở bụng tác hại tới các cơ quan bên trong;

 

Thủng, vỡ tạng trong ổ bụng;

 

Ðụng, dập, ảnh hưởng tới vận động của xương sống;

 

Vỡ, trật xương sống;

0210.

Vỡ xương chậu;

0211.

Tổn thương xương chậu ảnh hưởng lớn tới vận động của thân và chi dưới;

0212.

Tổn thương cơ quan sinh dục.

 

 

03

Phần chi trên

 

Tổn thương xương, thần kinh, mạch máu ảnh hưởng tới vận động của chi trên;

 

Tổn thương phần mềm rộng khắp ở các chi trên;

 

Tổn thương ở vai, cánh tay, bàn tay, cổ tay làm hại đến các gân;

 

Dập, gẫy, vỡ nát các xương đòn, bả vai, cánh tay, cẳng tay, cổ tay, bàn tay, đốt ngón tay;

 

Trật, trẹo các khớp xương.

 

 

04

Phần chi dưới

 

Chấn thương ở các chi dưới gây tổn thương mạch máu, thần kinh, xương ảnh hưởng tới vận động của các chi dưới;

 

Bị thương rộng khắp ở chi dưới;

 

Gẫy và dập xương hông,  khớp hông, đùi, đầu gối, ống, cổ chân, bàn chân và các ngón.

   

05

Bỏng

 

Bỏng độ 3;

 

Bỏng do nhiệt rộng khắp độ 2, độ 3;

 

Bỏng nặng do hóa chất độ 2, độ 3;

 

Bỏng điện nặng;

 

Bị bỏng lạnh độ 3;

 

Bị bỏng lạnh rộng khắp độ 2, độ 3.

   

06

Nhiễm độc các chất  sau ở mức độ nặng

 

Ô xít cácbon: bị ngất, mê sảng, rối loạn dinh dưỡng của da, sưng phổi, trạng thái trong người bàng hoàng, tâm lý mệt mỏi, uể oải, suy giảm trí nhớ, có những biến đổi rõ rệt trong bộ phận tuần hoàn;

 

Ô xít nitơ: hình thức sưng phổi hoàn toàn, biến chứng hoặc không biến chứng thành viêm phế quản;

 

Hydro sunfua: kích thích mạnh, trạng thái động kinh, có thể sưng phổi, mê sảng;

 

Ô xít các bon níc ở nồng độ cao: ngừng thở, sau đó thở chậm chạp, chảy máu ở mũi, miệng và ruột, suy nhược, ngất;

 

Nhiễm độc cấp các loại hoá chất bảo vệ thực vật;

 

Các loại hóa chất độc khác thuộc danh mục phải khai báo, đăng ký.

 


Phụ lục số 02

MẪU KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/TTLT – BLÐTBXH-BYT  ngày 21 tháng 5 năm 2012)

 

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN (NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG

 

Địa chỉ:……………………………..

Điện thoại/Fax:……………………..

Email:……………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc.

_______________________________

 

....,    ngày  ... tháng  ...  năm .....

 

KHAI BÁO TAI NẠN LAO ÐỘNG

 

Kính gửi: - Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

.  .   [1] .  .

- Công an huyện  .  .  [2] .  .

 

 

1. Thông tin về vụ tai nạn:

- Thời gian xảy ra tai nạn:  .. giờ ... phút ..  ngày ... tháng ... năm ...;

-  Nơi xảy ra tai nạn:    ………... ………………………..…………...

- Tóm tắt  diễn biến/ hậu quả vụ tai nạn:    …………………………..

…………………………..……………... ……………………..……………...

………………………..……………... ………………………..……………...

2. Thông tin về các nạn nhân:

TT

Họ và tên nạn nhân

Năm sinh

Giới tính

Nghề nghiệp [3]

Tình trạng tai nạn (chết/bị thương nặng/ nhẹ)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

…..

 

 

 

 

NGƯỜI KHAI BÁO

(Ký, ghi  rõ họ tên, chức vụ )


Phụ lục số 03

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5  năm 2012)

 

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)  …  [4] ...

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH                 VÀ XÃ HỘI

-------------

Số :   .  .  .  . /QĐ- LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

………, ngày…  tháng …  năm   ……

 

QUYẾT ÐỊNH

V/v  thành lập Ðoàn điều tra tai nạn lao động

________________________

 

GIÁM ÐỐC  SỞ  LAO ÐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Thông tư  liên tịch số 12/2012/TTLT- BLÐTBXH - BYT ngày 21 tháng  5 năm 2012 của  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động;

Theo đề nghị của Chánh thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động của tỉnh (thành phố)   ………………………..………… [5] ……... ………………………..……………...

Gồm các ông , bà có tên dưới đây:

1. Họ tên, Cơ quan, Chức danh, Trưởng đoàn; .....................................................................

2. Họ tên, Cơ quan, Chức danh, Thành viên;.........................................................................

3. ............................................................................................................................................

 

Ðiều 2. Ðoàn điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại  …………………………………… hồi …. giờ …. phút, ngày .... tháng .... năm … .

 

Ðiều 3: Chánh thanh tra Sở, các Ông, Bà có tên tại  Ðiều 1, Giám đốc ( chủ cơ  sở) và các cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;                                                                                            GIÁM ÐỐC

- Sở Y tế;                                                                                     (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- LÐLÐ tỉnh, thành phố;

- Lưu VT, Thanh tra Sở LÐ-TBXH.


Phụ lục số 04

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH              VÀ XÃ HỘI

-------------

 

Số :   .  .  /QĐ – LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội,  ngày  …     tháng   …    năm   ……

 

QUYẾT ÐỊNH

V/v  thành lập Ðoàn điều tra tai nạn lao động

________________________

 

BỘ TRƯỞNG  BỘ  LAO ÐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng  5 năm 2012 của  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động;

Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ÐỊNH:

 

Ðiều 1.Thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp Trung ương,  gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Họ tên, Cơ quan, Chức danh, Trưởng đoàn, .....................................................................

2. Họ tên, Cơ quan, Chức danh, Thành viên,.........................................................................

3. ............................................................................................................................................

 

Ðiều 2. Ðoàn điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại …….……………………………… hồi ….  giờ ….phút, ngày … tháng .. năm ….

 

Ðiều 3. Chánh thanh tra Bộ, các Ông, Bà có tên tại  Ðiều 1, Giám đốc ( chủ cơ  sở) và cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                                      (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Như điều 3;

- Bộ Y tế;

- TLÐLÐ Việt Nam;

- Lưu VT, Thanh tra Bộ LÐ-TBXH.

 

 


Phụ lục số 05

MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI
(Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)

 

Ðoàn điều tra TNLÐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

. . . .  [6] . . . .                                          Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số : ............/                                                                         ----------------

 

BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

 

 

Hồi  .  .  giờ   .  . ngày  .  tháng .  năm   .   .  .

Tại      .    .    .   .    .    .       .      .

.    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .   .    .

Tôi:    .     .      .     .          .      .        ; Chức vụ :      .     .      .      .     .      .      .     .

và ông/bà:     .     .      .      .     .     . ; Chức vụ: .     .     .      .      .     .      .      .    .

.    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .   .    .

Tiến hành lấy lời khai của :

Ông/bà:  .      .     .      .      .   .     .     .      .      .     .      .      .   .     .   .    ;

Tên gọi khác: .      .       .      .   .     .     .      .      .     .     .      .   .     .     .      .      .    .

Sinh ngày  .    .   .  tháng  .  . năm.   .    .   .    tại:      .    .     .     .     .     .     .      .       .    .    .

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:      .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .   .

.    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .   .    .

.    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .   .    .

Chỗ ở:    .    .   .    .    .    .     .     .    .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .   .

.    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .        .

Nghề nghiệp:     .    .    .     .     .     .     .    .    .    .   .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .        .

Làm việc tại:       .    .     .     .     .      .      .     .    .     .     .   .     .    .    .     .     .     .     .    .    .    .

.    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .        .

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: .   … … … … ,  cấp ngày  .    tháng   .    năm  .   Nơi cấp:         .          .     .    .    .    .    .    .   .    .      .

 

Mối quan hệ với người bị tai nạn:      .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .

.    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .      .  .   .  .  .   .

Tư cách người khai: Người bị nạn/ người biết sự việc/ người có liên quan đến vụ tai nạn lao động

Ông/bà:   .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .   .   đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và ký tên xác nhận dưới đây:    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .      .     .

 

HỎI VÀ ÐÁP

 

.    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .      .     .

.    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .      .     .

.    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .      .     .

.    .    .    .    .  .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .      .     .

.    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .     .    .    .  .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    .    .   .    .    .    .     .     .     .     .    .      .     .

Việc lấy lời khai kết thúc hồi   .    .     giờ     .    .   ngày .    .   tháng       .   năm .    .      .

Biên bản này đã được đọc lại cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

 

NGƯỜI KHAI                                                          ÐẠI  DIỆN NGƯỜI LẤY LỜI KHAI

(Ký, ghi  rõ họ tên)                                                                             (Ký, ghi  rõ họ tên)

 

 


Phụ lục số 06

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG (NHẸ HOẶC NẶNG)
(Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5  năm 2012)

 

(Tên cơ sở) …

Số :............ /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

.  . .  . . . . ,   ngày  . . . tháng   . . .  năm . . . .

 

BIÊN BẢN  ÐIỀU TRA TAI NẠN LAO ÐỘNG

............[7]... (Nhẹ hoặc nặng) .............

1. Cơ sở để xảy ra tai nạn lao động:

- Tên cơ sở:  .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   . .   .    .    .    .  . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   .   .    .    .    .

- Địa chỉ :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   . .   .    .    .    .  . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   .   .    .

thuộc tỉnh/thành phố :  . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   . .   .    .    .    .

- Số điện thoại, Fax,  E-mail: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   . .   .    .    .    .  . .   .   .   .   .   .   . .

- Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở: .    [8]. . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  . . .  . .   .   .   .  .

- Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở): .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

- Loại hình cơ sở : .    .   .  .   .  [9] .  .   . . . .

- Tên, địa chỉ của Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có): .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

2. Thành phần đoàn điều tra (họ tên, đơn vị công tác, chức vụ của từng người):

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .

3. Tham dự điều tra (họ tên, đơn  vị công tác, chức vụ của từng người):

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .

4. Sơ lược lý lịch những người bị nạn:

- Họ tên:     .   .    . . . . . . . . . . . .  .   .   .     ;           Giới tính :   . . . . . . . . . . .   Nam /Nữ ;

- Ngày, tháng,  năm sinh: .   .  .   .   .   .    .   .   .   .   .   .  .

- Quê quán: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .      .    .     .     .    .     .      .    .       .     .    .

- Nơi thường trú: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .      .    .     .     .    .     .      .    .     .

- Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con ):

- Nơi làm việc (tên tổ/phân xưởng hoặc tên, địa chỉ cơ sở): .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

- Nghề nghiệp:  . . . . .  [10] . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

- Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động:  . . . . . . .      (năm)

- Tuổi nghề :    . . . .. . . (năm) ;                   Bậc thợ  (nếu có): . . . . . .

- Loại lao động:

Có Hợp đồng lao động : …………… [11] .....………. / Không có hợp đồng.

- Đã được huấn luyện về ATVSLÐ : .......... có/ không.

5.  Thông tin về vụ tai nạn:

- Ngày, giờ xảy ra tai nạn:  Vào hồi  . . giờ . . phút ,  ngày  ..  tháng . .  năm . . ;

- Nơi xảy ra tai nạn : .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .      .    .     .     .    .    .

- Thời gian bắt đầu làm việc:

- Số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra: .  .     giờ .  .  phút  .

6. Diễn biến của vụ tai nạn:

7. Nguyên nhân gây ra tai nạn: ( do lỗi của NSDLĐ hay NLĐ hoặc do lỗi của cả NSDLĐ và NLĐ, hoặc nguyên nhân khác không do lỗi của NSDLĐ và NLĐ)

8 Kết luận về vụ tai nạn: ( Là TNLĐ hay trường hợp tai nạn được coi là TNLĐ hoặc không phải là TNLĐ)..

9. Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:

10. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn:

- Nội dung công việc:................................................

- Người có trách nhiệm thi hành:

- Thời gian hoàn thành: .    .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

11. Tình trạng thương tích:

- Vị trí vết thương:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .      .    .     .     .    .      .     .    .    .

- Mức độ tổn thương:     .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .      .    .     .     .    .      .     .    .    .    .

12. Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầu :

13. Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đã thực hiện:

- Chi phí do người sử dụng lao động trả (nếu có):

Tổng số:  .  .  .  .  .   .   . đồng, trong đó:

+ Chi phí y tế: .  .  .  .  .   .   . đồng;

+ Trả lương trong thời gian điều trị: .  .  .  .  .   .   . đồng;

+ Bồi thường hoặc trợ cấp: .  .  .  .  .   .   . đồng;

-          Thiệt hại tài sản/thiết bị: .  .  .  .  .   .   . đồng.

 

CÁC  THÀNH VIÊN KHÁC

CỦA ÐOÀN ÐIỀU TRA

(ký, ghi rõ họ tên)

 

NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ÐIỀU TRA

TRƯỞNG ÐOÀN ÐIỀU TRA TAI NẠN LAO ÐỘNG

(người sử dụng lao động hoặc người được uỷ quyền bằng văn bản)

(ký, ghi rõ họ tên và đóngdấu (nếu có)

 

 

 

Phụ lục số 07

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG (NẶNG HOẶC CHẾT NGƯỜI)
(Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/TTLT- BLÐTBXH-BYT  ngày 21 tháng 5 năm 2012)

 

ÐOÀN ÐIỀU TRA TNLÐ . . . [12]. . . .

Số :............ /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

. . .. ., ngày . . .  tháng  . . .năm . . . .

BIÊN BẢN ÐIỀU TRA TAI NẠN LAO ÐỘNG

........[13]......( nặng hoặc chết người) ..............

1.  Cơ sở xảy ra tai nạn:

- Tên cơ sở:  .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   . .   .    .    .    .  . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   .   .    .    .    .

- Địa chỉ :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   . .   .    .    .    .  . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   .   .    .

thuộc tỉnh/thành phố :  . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   . .   .    .    .    .

- Số điện thoại, Fax,  E-mail: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   . .   .    .    .    .  . .   .   .   .   .   .   . .

- Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở: .    [14].   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  . . .  . .   .   .   .  .

- Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở): .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

- Loại hình cơ sở : .    .   .  .   .  [15] .  .   . . . .

- Tên, địa chỉ của Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có): .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

2. Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người):

.  .   .   .   .    .    .    .    .     .      .      .     .      .       .      .    .      .      .      .        .     .      .      .      .       .      .     .   .    .

3. Tham dự điều tra (họ tên, đơn  vị công tác, chức vụ của từng người):

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .

4. Sơ lược lý lịch những  người bị nạn:

- Họ tên:     .   .    . . . . . . . . . . . .  .   .   .     ;           Giới tính :   . . . . . . . . . . .   Nam /Nữ ;

- Ngày, tháng,  năm sinh: .   .  .   .   .   .    .   .   .   .   .   .  .

- Quê quán: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .      .    .     .     .    .     .      .    .       .     .    .

- Nơi thường trú: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .      .    .     .     .    .     .      .    .     .

- Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con ):

- Nơi làm việc (tên tổ/phân xưởng hoặc tên, địa chỉ cơ sở): .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

- Nghề nghiệp:  . . . . .  [16] . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

- Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động:  . . . . . . .      (năm)

- Tuổi nghề :    . . . .. . . (năm) ;                   Bậc thợ  (nếu có): . . . . . .

- Loại lao động:

Có Hợp đồng lao động : …………… [17] .....………. / Không có hợp đồng.

- Đã được huấn luyện về ATVSLÐ :    có/ không.

5. Thông tin về vụ tai nạn:

- Ngày, giờ xảy ra tai nạn:  Vào hồi  . . giờ . . phút ,  ngày  ..  tháng . .  năm . . ;

- Nơi xảy ra tai nạn: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .      .    .     .     .    .    .

- Thời gian bắt đầu làm việc:

- Số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra: .  .     giờ .  .  phút  .

6. Diễn biến của vụ tai nạn:

7. Nguyên nhân gây ra tai nạn: ( do lỗi của NSDLĐ hay NLĐ hoặc do lỗi của cả NSDLĐ và NLĐ, hoặc nguyên nhân khác không do lỗi của NSDLĐ và NLĐ)

8. Kết luận về vụ tai nạn:. ( Là TNLĐ hay trường hợp tai nạn được coi là TNLĐ hoặc không phải là TNLĐ)..

9. Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:.   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .

10. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn:

11. Tình trạng thương tích: Chết hoặc bị thương(ghi vị trí vết thương theo phụ lục danh mục các chấn thương).

12. Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầu:

- Nội dung công việc:

- Người có trách nhiệm thi hành:

- Thời gian hoàn thành: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .   .   .   .   .   .   .   .    .    .    .

13. Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đã thực hiện:

- Chi phí do người sử dụng lao động trả (nếu có): Tổng số:  .  .  .  .  .   .   . đồng, trong đó:

+ Chi phí y tế: .  .  .  .  .   .   . đồng;

+ Trả lương trong thời gian điều trị: .  .  .  .  .   .   . đồng;

+ Bồi thường hoặc trợ cấp: .  .  .  .  .   .   . đồng;

+ Chi phí khác (ma chay, thăm hỏi): .  .  .  .  .   .   . đồng.

- Thiệt hại tài sản/thiết bị: .  .  .  .  .   .   . đồng.

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ÐỘNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

TRƯỞNG ÐOÀN ÐOÀN ÐIỀU TRA TNLÐ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)


Phụ lục số 08

MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG BỐ BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/ TTLT- BLÐTBXH-BYT  ngày 21 tháng 5 năm 2012)

_____________________________________________________________________________________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

CÔNG BỐ BIÊN BẢN ÐIỀU TRA TAI NẠN LAO ÐỘNG

 

Vào lúc ....... giờ ...... phút, ngày ....... tháng ........ năm ........

Tại...............................................................................................................................................

Đoàn điều tra tai nạn lao động tổ chức tiến hành cuộc họp công bố biên bản điều tra vụ tai nạn lao động.

 1. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:
 1. 1. Đoàn điều tra tai nạn lao động:

...............................................................[18]......................................................................................

 

 1. 2. Cơ sở để xảy ra tai nạn lao động:

...............................................................[19]......................................................................................

 

 1. 3. Cơ quan quản lý cấp trên (nếu có):

...................................................................................................................................................

 

 1. 4. Cơ sở (hoặc cá nhân) có liên quan:

................................................................[20]............................................................................... II. Nội dung  cuộc họp

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

Cuộc họp kết thúc vào lúc ....... giờ ...... phút cùng ngày, biên bản đã được đọc lại cho các thành phần dự họp cùng nghe và cùng ký tên dưới đây./.

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRƯỞNG ĐOÀN

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu (nếu có))                                                 (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐIỀU TRA

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

CƠ SỞ (HOẶC CÁ NHÂN)

CÓ LIÊN QUAN KHÁC THAM DỰ HỌP          NGƯỜIGHI BIÊN BẢN

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 


Phụ lục số 09

MẪU SỔ THỐNG KÊ TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM...
(Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/ TTLT- BLÐTBXH-BYT  ngày 21 tháng 5 năm 2012)

 

 

SỔ THỐNG KÊ TAI NẠN LAO ÐỘNG NĂM .   .    .    .    .

- Tên cơ sở: .         .         .          .       .       .

- Cơ quan quản lý cấp trên :    .        .         .         .          .       .   .

- Tổng số lao động bình quân trong năm :  . . . .     nguời; trong đó nữ:  . . . . người

- Tổng quỹ lương :   .         .         .          .       .

TT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Nghề  nghiệp [21]

Tuổi nghề (năm)

Mức lương (1.000 đ)

Bậc thợ

Loại  hợp đồng lao động [22]

Nơi làm việc (tổ/phân xưởng)

Nơi xảy ra tai nạn lao động

Ngày, Giờ, Số giờ đã làm việc cho đến khi  tai nạn xảy ra

Loại tai nạn lao động[23]

(yếu tố gây chấn thương)

Ðã huấn luyện  ATVSLÐ

Nguyên nhân gây tai nạn lao động[24]

Tình trạng thương tích

Thiệt hại

Ghi chú

Chết

Bị thương

Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động

Chi phí tính bằng tiền   (1.000 đ)

Thiệt hại  tài sản (1.000 đ)

Nặng

Nhẹ

Tổng số

Khoản chi cụ thể

Y tế

Trả  lương trong thời gian điều trị

Bồi thƯỜNg / Trợ cấp

Chi phí khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 10

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ

( 6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM)

(Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/ TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)

Biểu số 01/TNLĐ-CS

Ban hành kèm theo TT LT số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT  ngày 21.tháng 5 năm 2012

Đơn vị báo cáo :  (ghi tên cơ sở)

Ðịa chỉ:  Mã  huyện,  quận[25]:

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

Kỳ báo cáo  (6 tháng hoặc cả năm) .    .     .   năm    .  .   .

Ngày báo cáo: ......................................

Thuộc loại hình cơ sở [26](doanh nghiệp) :.......................................   Mã loại hình cơ sở:

Đơn vị nhận báo cáo: . .  . . . [27] . .   .

Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở: ...................[28]........................... Mã lĩnh vực:

Tổng số lao động của cơ sở:   … . . . . . .  người, trong đó nữ: … ..…  người

Tổng quỹ lương:   … …    triệu đồng

Tên chỉ tiêu thống kê

Mã số

Phân loại TNLÐ theo mức độ thương tật

 

Số vụ ( Vụ)

Số ngư­ời bị nạn ( Người)

 

Tổng số

Số vụ có người chết

Số vụ có từ 2 người bị nạn         trở lên

Tổng số

Số LÐ nữ

Số người chết

Số người bị thương nặng

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng  số

                 

Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ[29]

 
 1. 1. Do người sử dụng lao động
 

Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có phư­ơng tiện bảo vệ cá nhân hoặc phư­ơng tiện bảo vệ cá nhân không tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức lao động chưa hợp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chư­a huấn luyện hoặc huấn luyện  ATVSLÐ ch­ưa đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không  có quy trình AT hoặc biện pháp làm việc an toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ðiều kiện làm việc không tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. 2. Do người  lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi phạm  nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không sử dụng  PTBVCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. 3. Khách quan khó tránh/ Nguyên nhân ch­ưa kể đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. 4. Tai nạn được coi là TNLĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân  theo yếu tố gây chấn thương[30]

 

1......

2.....

                 

Phân  theo nghề nghiệp[31]

 

............

 

x

x

x

         

Thiệt hại do tai nạn lao động

 

Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động

(kể cả ngày nghỉ chế độ)

Chi phí  tính bằng tiền (1.000 đ)

Thiệt hại tài sản

(1.000 đ)

 

Tổng số

Khoản chi cụ thể của cơ sở

 

Y tế

Trả lương

Bồi thường /Trợ cấp

 

1

2

3

4

5

6

 
                             

 

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi  rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Phụ lục số 11

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ

( 6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM)

(Ban hành kèm theo TT LT số 12 / 2012/ TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)

Biểu số 01/TNLĐ-T

Ban hành kèm theo TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012

Đơn vị báo cáo: Sở Lao động-TBXH tỉnh/thành phố.         .       .        . Mã tỉnh:

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

KỲ BÁO CÁO(6 tháng hoặc cả năm).    .     .   NĂM .  .   .

Ngày báo cáo: .................................

Đơn vị nhận báo cáo:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Cục Thống kê ……

 1. I. Thông tin tổng quan

Loại  hình cơ sở

 

 

Mã số

 

 

Cơ sở

 

Lực lượng lao động

Tổng số TNLĐ

Tần suất TNLĐ[32]

Ghi chú

Tổng số

Số cơ sở tham gia báo cáo

Tổng số lao động

Số LĐ tham gia kỳ báo cáo

Số lao động nữ

Số người bị nạn

K TNLĐ

Kchết

Tổng số

Số người bị chết

Số người bị thương nặng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân theo nhóm ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. II. Phân loại TNLĐ

Tên chỉ tiêu thống kê

Mã số

Theo mức độ thương tật

 

Thiệt hại do TNLĐ

Số vụ TNLĐ

Số ngư­ời bị nạn TNLĐ

Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động

Chi phí  tính

bằng tiền  (1.000 đ)

 

Thiệt hại tài sản (1.000 đ

Tổng số

Số vụ có người chết

Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên

Tổng số

Số lao động nữ

Số  người chết

Số người bị thương nặng

Tổng số

Khoản chi cụ thể của cơ sở

Y tế

Trả lương trong thời gian điều trị

Bồi thường /Trợ cấp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân  theo ngành[33]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân theo nguyên nhân[34]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân theo yếu tố gây chấn thương[35]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân theo nghề nghiệp[36]

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập báo cáo(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Giám đốc(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

                               

 

 

 


[1] Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh.

[2] Ghi tên đơn vị hành chính cấp huyện.

[3] Ghi theo bảng danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành tại Quyết định số 1019/QÐ-TCTK ngày 12/11/2008, thống nhất ghi cấp 3.

[4] Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh.

 

[6] Ghi  Trung ương  hoặc ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh  hoặc tên cơ sở.

[7] Ghi  theo danh mục yếu tố gây chấn thương, thống nhất ghi cấp 2.

[8] Ghi tên ngành, mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007, thống nhất ghi cấp 3.

[9] Ghi theo danh mục các đơn vị kinh tế, hành chính sự  nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành tại Công văn số 231 TCTK/PPCÐ ngày 17/4/2002.

[10] Ghi theo danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành tại Quyết định số 1019/QÐ-TCTK ngày 12/11/2008, thống nhất ghi cấp 3.

[11] Ghi rõ : Không xác định thời hạn; Xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Theo mùa, vụ hoặc theo một công việc nhất định thời hạn dưới 12 tháng.

 

[12] Ghi  Trung ương  hoặc đơn vị  hành chính cấp tỉnh.

[13] Ghi  theo danh mục yếu tố gây chấn thương, thống nhất ghi cấp 2.

[14] Ghi tên ngành, mã ngành theo danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007, thống nhất ghi cấp 3;

[15] Ghi theo danh mục các đơn vị kinh tế, hành chính sự  nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành tại Công văn số 231 TCTK/PPCÐ ngày 17/4/2002.

[16] Ghi theo danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành tại Quyết định số 1019/QÐ-TCTK ngày 12/11/2008, thống nhất ghi cấp 3.

[17] Ghi rõ : Không xác định thời hạn; Xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Theo mùa, vụ hoặc theo một công việc nhất định thời hạn dưới 12 tháng.

 

[18] Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người.

[19] Ghi họ tên, chức vụ  của :

+ Người sử dụng lao động (chủ cơ sở) hoặc người được ủy  quyền;

+ Ðại diện Công đoàn  hoặc là người được tập thể người lao động chọn cử;

21 Ghi rõ họ tên của những nạn nhân, người biết sự việc, người có  liên quan đến vụ tai nạn lao động.

 

[21] Ghi  theo danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành tại Quyết định số 1019/QÐ-TCTK ngày 12/11/2008, thống nhất ghi cấp 3.

[22] Ghi Có hợp đồng lao động (ghi rõ: Không xác định thời hạn; Xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Theo mùa, vụ hoặc theo một công việc nhất định thời hạn dưới 12 tháng) hoặc Không có hợp đồng.

[23] Ghi theo danh mục yếu tố gây chấn thương, thống nhất ghi cấp 2.

[24] Ghi  01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động.

[25] Ghi mã số theo danh mục và mã số đơn vị hành chính Việt Nam hiện hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 124/2004/QÐ-TTg ngày 8/7/2004.

[26] Ghi tên, mã số theo danh mục và mã số các đơn vị  kinh tế,  hành chính sự  nghiệp do Tổng cục Thống kê ban hành tại Công văn số 231 TCTK/PPCÐ ngày 17/4/2002, thống nhất ghi cấp 1

[27] Ghi tên các cơ quan: Sở Lao động-TBXH, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố.

[28] Ghi tên ngành, mã ngành theo danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007, thống nhất ghi cấp 3

[29]Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động

[30] Ghi tên  và mã số theo danh mục yếu tố gây chấn thương,  thống nhất ghi cấp 2

[31] Ghi tên và mã số nghề nghiệp theodanh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng Cục Thống kê ban hành, thống nhất ghi cấp 3

[32]Tần suất TNLĐ được tính theo côngthức: . Tong đó: N số người bị TNLĐ hoặc số người chết trong kỳ báo cáo; P là tổng số lao động trong kỳ báo cáo.

[33] Ghi tên ngành, mã ngành theo danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007, thống nhất ghi cấp 3.

[34] Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động. ( Nhóm 30)

[35] Ghi tên  và mã số theo danh mục yếu tố gây chấn thương,  thống nhất ghi cấp 2. ( Nhóm 31)

[36] Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng Cục Thống kê ban hành, thống nhất ghi cấp 3.( Nhóm 32)

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: