STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gianhuấnluyện (gi)

Tổngs

Trongđó

thuyết

Thực hành

Kiểmtra

I

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

   

1

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

4

4

   

2

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

1

1

   

3

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

1

1

   

4

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

1

1

   

5

Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

1

1

   

II

Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc

6

0

6

 

1

Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

2

 

2

 

2

Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.

2

 

2

 

3

Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

2

 

6

 

III

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

2

2

   

Tổng cộng

16

10

6