Công ty CP Huấn luyện

An toàn Quang Anh

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*****&*****

 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC HUẤN LUYỆN

AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số:   ......... /HĐHLAT

 

- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII số 84/2015/QH 13 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 và Nghị định số 44/2016 NĐ – CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 -   Căn cứ Luật Thương mại số 36/ 2005/ QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

-          Căn cứ Luật dạy nghề của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

-          Căn cứ chức năng đào tạo, huấn luyện ATLĐ, VSLĐ của Công ty cổ phần huấn luyện an toàn Quang Anh đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện ATLĐ, VSLĐ được cấp chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện; Quyết định số 93/QĐ - ATLĐ; Giấy chứng nhận số 23/ 2014/GCN ngày 28/5/2014;

-         Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về thời gian và địa điểm đặt lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đã ký giữa .......................................................... với Công ty cổ phần huấn luyện an toàn Quang Anh ngày …….. tháng ……  năm 2017

Hôm nay, ngày …….. tháng…… năm 2017. Chúng tôi gồm:

I. Bên A: ………………………………………………………………………………….

Do Ông

 

Địa Chỉ

 

ĐiệnThoại

 

Tài Khoản

 

Mã SốThuế

 

II. Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN QUANG ANH

Do Ông

: Phùng Anh Nam         Chức vụ : Giám đốc công ty làm đại diện 

Địa Chỉ trụ sở

: Tổ 5B khu I A - P Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Địa chỉ hiện tại

: Ô 20,  Lô A3, Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B - Phường Cao Xanh

- TP Hạ Long – Quảng Ninh

Địa chỉ giao nhận hồ sơ huấn luyện

: Ô 20,  Lô A3, Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B - Phường Cao Xanh

- TP Hạ Long – Quảng Ninh

Điện Thoại

: 0203.3658.628        

Tài Khoản

: 0891003340074 Tại ngân hàng An Bình - PGD Cẩm Phả

Mã Số Thuế

: 5701697839

Email

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website

: http://huanluyenantoanlaodong.vn

Hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A phối hợp cùng bên B tổ chức khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân của bên A

  Nội dung huấn luyện theo chương trình Khung do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ.

Điều 2: Thời gian, địa điểm huấn luyện và giảng viên:

 - Thời gian: Khai giảng và huấn luyện từ ngày ………………….. đến ……………………

 -Địa điểm :Tại ....................................................................................................

 - Giảng viên: Cục An toàn lao động và giảng viên của Công ty CP huấn luyện An toàn Quang Anh.

Điều 3: Trách nhiệm của hai bên.

3.1. Trách nhiệm của bên A:

 - Cử đầy đủ học viên tham gia khóa học theo đúng thời gian huấn luyện.

 - Cung cấp danh sách học viên cho bên B trước khi tổ chức lớp.

- Bố trí hội trường, phòng học đảm bảo điều kiện học tập và nước uống cho học viên, giảng viên.

- Thông báo tới các học viên nộp: 2 ảnh 3 x 4, chứng minh thư phô tô để làm hồ sơ cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định.

- Cấp thẻ an toàn lao động cho số học viên nhóm 3 đã được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu

- Lưu trữ hồ sơ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định

- Thanh toán kinh phí hợp đồng huấn luyện cho bên B theo đúng nội dung và tiến độ nêu trong hợp đồng.

3.2. Trách nhiệm của bên B.

- Cử giảng viên tham gia huấn luyện đảm bảo chất lượng và theo quy định.

- Bố trí cán bộ theo dõi và tổ chức lớp học.

- Bố trí chỗ ăn, nghỉ, đi lại cho giảng viên và cán bộ trợ giảng của bên B.

- Chuẩn bị máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy.

- Cung cấp tài liệu cho học viên.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ học viên nhóm 3 đã huấn luyện kiểm tra đạt yêu cầu để bên A cấp thẻ an toàn lao động theo quy định.

- Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Xuất hóa đơn tài chính cho bên A theo đúng quy định.

Điều 4: Giá trị hợp đồng.

- Số lượng học viên dự kiến:  …………… học viên.

Trong đó:

Nhóm 1:    …..  học viên     x  ………….. đồng/người   =    ……  đồng

Nhóm 2:    …..  học viên     x  ………..… đồng/người   =    ……  đồng

Nhóm 3:    …..  học viên     x  ………….. đồng/người   =    ….… đồng

Nhóm 4:     .…  học viên      x  ………….. đồng/người   =    ……  đồng

Nhóm 6:     .…  học viên      x  ………….. đồng/người   =    ……  đồng

 - Tổng giá trị hợp đồng:    ………………………. VNĐ

Bằng chữ ( ………………………………………………… )

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Điều 5: Phương thức Nghiệm thu - Thanh toán:

  1. Nghiệm thu:

   Kết thúc khóa học, hai bên tiến hành nghiệm thu thực tế để làm cơ sở thanh quyết toán khóa học. Số lượng học viên tăng thêm từng nhóm được áp dụng đơn giá trên để tính thêm.

b)Thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B như sau:

  Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi hai bên ký hợp đồng

  Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại ngay sau khi bên B hoàn thành công việc, cung cấp hóa đơn tài chính cho bên A.

  Sau khi nhận được kinh phí chuyển khoản 100%. Bên B sẽ chuyển chứng chỉ, chứng nhận theo quy định cho bên A.

c)Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt nếu dưới 20.000.000 đ

Điều 6: Điều khoản thi hành:

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi trên cơ sở cùng nhau phối hợp giải quyết những vấn đề mới phát sinh nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng một cách hiệu quả nhất.

- Hai bên cam kết thực hiện đủ và đúng nội dung trong hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 04 ( bốn)  bản. Có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

Đại diện bên A
(ký tên, đóng dấu)

Đại diện bên B
(ký tên, đóng dấu)

 

alt