Các thông tư


1 Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy,thiết bị,vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt vầ an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
3 THÔNG TƯ SỐ: 05/2014/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động
4 THÔNG TƯ Số: 36/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
5 THÔNG TƯ Số: 33/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
6 Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
7 Thông tu 10/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
8 THÔNG TƯ Số: 19/2011/TT-BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp
9 THÔNG TƯ Số: 25/2013/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI
10 THÔNG TƯ Số: 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
11 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số : 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
12 Phụ lục số 01 DANH MỤC CÁC CHẤN THƯƠNG ÐỂ XÁC ÐỊNH LOẠI TAI NẠN LAO ÐỘNG NẶNG (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)
13 THÔNG TƯ Số: 03/2011/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò
14 THÔNG TƯ Số: 43/2010/TT-BCT Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương
15 THÔNG TƯ Số: 35/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
16 THÔNG TƯ Số: 26/2013/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ
17 THÔNG TƯ Số: 11/2013/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC NHẸ ĐƯỢC SỬ DỤNG NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI LÀM VIỆC
18 THÔNG TƯ Số: 10/2013/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
19 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động