Văn bản khác


1 Quyết định Số: 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệtnặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
2 QUYẾT ĐỊNH Số: 1453/LĐTBXH-QĐ VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
3 QUYẾT ĐỊNH Số: 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
4 QUYẾT ĐỊNH Số: 915/LĐTBXH-QĐ Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, đôc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 190/1999/QĐ-BLĐTBXH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
6 DANH MỤC NGHỀ - CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC - ĐỘC HẠI - NGUY HIỂM & ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC - ĐỘC HẠI - NGUY HIỂM
7 QUYẾT ĐỊNH Số: 1629/LĐTBXH-QĐ VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
8 Tuyển tập quy định đánh giá an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001: 2007
9 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 188/1999 /QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TUẦN LÀM VIỆC 40 GIỜ